Tukipalvelu Kärrynpyörän tavoitteet ja Ammatillisen tukihenkilön roolikartta

Tukipalvelu Kärrynpyörän tavoitteena on tukea lapsia ja nuoria selviytymään avohoidossa ja tai -huollossa, estää syrjäytymistä, saada vertaistukea, vahvistaa itsenäistymistä ja löytää elämään vaihtelua, sisältöä sekä lujittaa lapsen ja nuoren osallisuutta omien asioiden käsittelyssä. Teemme työtä perhekeskeisesti, huomioiden lapsen/nuoren koko muun sosiaalisen verkoston.

Apuna käytämme AMMATILLISEN TUKIHENKILÖN ROOLIKARTTAA:

AMMATILLINEN TUKIHENKILÖ ON

 

AMMATILLINEN TUKIJA:

aktiivinen aloittaja, luotettava ylläpitäjä, viereltä poistuja, joustava suunnittelija, menetelmien ja teorioiden taitaja, tarkka dokumentoija, persoonallisuuden käyttäjä

ARKIELÄMÄN MATKAOPAS:

auttaja, tukija, ohjaaja, opettaja, neuvoja, mallin antaja, rohkaisija, positiivisen palautteen antaja, yhdessä olija

TARPEIDEN JA TOIVEIDEN HUOMIOIJA:

nuoren yksilöllisyyden huomioija, tarpeiden ja toiveiden selvittäjä, nuoren osallisuuden tukija, vaihtoehtojen tarjoaja, vertaistuen mahdollistaja, erilaisuuden ymmärtäjä, itsemääräämisoikeuden kunnioittaja

DIALOGINEN TUKIJA:    

keskustelija, empaattinen kuuntelija, kysyjä,  jakaja, yhdessä etsijä, turvallisen tilan luoja, tasavertainen kumppani, hiljaisuuden sietäjä, erilaisuuden sietäjä             

TOIMINNALLINEN TUKIJA:

toiminnallisten menetelmien tuntija, harrastuksiin tutustuttaja, innostaja, mahdollisuuksien tietäjä, kekseliäs toimija, elämysten tarjoaja

 VERKOSTOSSA TOIMIJA:

horisontaalinen asiantuntija, sosiaalisen verkoston tuntija, perhekeskeisyyteen pyrkijä, huolen esiintuoja, sillanrakentaja, moniammatilliseen dialogiin pyrkijä

OMAN TYÖN TARKKAILIJA:

oman toiminnan reflektoija, työnohjauksen hyödyntäjä, omien tunteiden huomioija, itsensä kehittäjä, ideoiden etsijä, laadusta huolehtija, oman rajallisuuden tunnistaja, itsestä huolenpitäjä

AMMATILLISEN TUKIHENKILÖN ROOLIKARTTA